Aktuellt

2022

Kommunens vattenledning ska bytas – Grävarbete i vårt område under hösten 2022 till och med våren 2023

Kommunen kommer påbörja grävarbetet under v. 38 för att byta ut vattenledningen som går från pumpstationen på andra sidan ängen, via Gärdsgårdsvägen och längs med Emmavägen.

Arbetet börjar vecka 38 vid pumpstationen, och beräknas hålla på hela vintern. Skall vara avslutat senast i maj enligt kontraktet med kommunen. Målsättningen är att Gärdsgårdsvägen fram till Emmavägen ska vara färdigt till årsskiftet, dock tolkas tidplanen som osäker. Den lilla servisledningen utefter Emmavägen, där föreningens hus är inkopplade kommer att bytas, och därmed alla servispunkter. Även för husen på andra sidan vägen. Detta gör att Emmavägen kommer att vara uppgrävd under ganska lång tid.

Årets kalender:

Sophus på område 2 öppnas den 15 april och övriga sophus öppnas den 29 april och stängs den 21 september.
Vi planerar optimistiskt för följande medlemsträffar men kan tvingas till ändringar om restriktionerna för sammankomster kvarstår.
Årsmöte söndag 29 maj 2022. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast i mars månad.
Midsommarfest 25 juni 2022
Städdag lördag 9 juli 2022

Sophämtning 2022
Guide för sopsortering

Om olyckan är framme!           Brandsläckare 
                                                        Hjärtstartare